Cu privire la modificarea statelor de personal şi  schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                                           D E C I Z I E  nr.        8/4                                         

                                                                               din 01 octombrie 2019

          Cu privire la modificarea statelor de personal şi

         schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale

         “Gospodăria Comunală Chetrosu”

 Având în vedere necesitatea apărută, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile  cu autonomie financiară, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu Statutul ÎM „Gospodărie Comunală Chetrosu” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale  la 24.03.2009, conform art.14 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.06 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se aprobă modificarea statelor de personal  şi a schemei de salarizare  la Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu”  prin completare cu o unitate de şofer, după cum urmează:

 

Nr.  d/o Titlul funcţiei Nr.de unităţi Coeficient de multiplicitate Coeficient de tarifare Coeficient de complexitate Salariul lunar de funcţie p/u 1 unitate Fondul de salarizare

lunar, lei

Taxe la salariu

23%+4,5%

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Şofer 1 1 1 1,25 3468 3468 953,70 4421,70
TOTAL       3468 3468 953,70 4421,70

2.Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama primarului interimar Iurie Doloşcan.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Dmitrii Buruc                              

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc