Cu privire la corelarea bugetului comunal Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2019

Deciziile consiliului local

                                                                              D E C I Z I E  nr.         8/1                                         

                                                                             din 01 octombrie 2019

 Cu privire la corelarea bugetului comunal

Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2019

 Având în vedere necesitatea aducerii în concordanţă a indicilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018, modificată şi completată prin Lege nr.397 din 04.09.2019, avizul Comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1. Se aprobă corelarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019, aprobat prin Decizia nr.8/2 din 14 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2019  în a doua  lectură” cu bugetul de stat pentru anul 2019 şi se stabilesc la venituri suma de 0 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 4975.2 mii lei şi la cheltuieli suma de 6783.0 mii lei.

2.Anexele nr.1,2,3 la Decizia nr.8/2 din 14 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2019  în a doua  lectură” se expun în redacţie nouă  (anexele 1-3 la prezenta decizie).

3.Contabilitatea primăriei în persoana contabilului şef  Brailean Larisa va efectua modificările ce se impun în bugetul comunei Chetrosu pe anul 2019.

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului interimar al com.Chetrosu d-lui Doloşcan Iurie.

  

Preşedintele şedinţei consiliului    ________________ Dmitrii Buruc

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                    ________________ Elena Diacioc

 

 Anexa nr.1

la  Decizia nr.8/1 din 01.09.2019

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 6783.0
inclusiv transferuri de la bugetul de stat   4975.2
II. CHELTUIELI, total 2+3 6783.0
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)  –
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

 Anexa nr.2

la  proiect de decizie nr.8/1 din 01.09.2019

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv    
Impozit pe venit,total 111000 969.0
–         Impozit pe venit din salariu 111110 927.0
–         Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 37.5
–         Impozitul pe venitul pers.fizice ce desfasoara activitati independente in domeniul comertului 111124 3.0
–         Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare 111130 1.5
Impozitul funciar,total 113100 59.7
–         Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti 113110 20,7
–         Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 2.5
–         Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 34.0
–         Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 2.5
Impozitul pe bunurile imobiliare,total 113200 120.6
–         Ale persoanelor juridice 113210 4,0
–         Ale persoanelor fizice 113220 18.6
–         Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice din valoarea estimată a bunurilor imobiliare 113230 50,0
–         Impozitul pe bunurile imobileare achitat de către persoanele fizice din valoarea estimată a bunurilor 113240 48,0
Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 1,0
Taxele locale total 114400 372.1
–         Taxa de piaţă 114411 12.0
–         Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 40.0
–         Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 4.1
–         Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 310.0
–         Taxa pentru cazare 114421 3,0
–         Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 3.0
Plata pentru chiria/ arenda ,total 141500 43,0
–         Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 10,0
–         Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 33,0
–         Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administr.teritoriale

142211 1.0
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 2,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total 143130 2,0
Alte venituri

 

 

 

 

 

 

145142

 

 

3,0
   
Total venituri de bază   1383.6
Denumirea  

 

Cod Eco (k6)

 

 

Suma,

mii iei

Veniturile genera le, total   1573.4
încasari de la prestarea serviciilor cu plată 142310 230,0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,40
Veniturile colectate, total   234.4
Total venituri   1807.8
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191200 4975.2
–         Transferuri cu destinaţie specială 191211 3476.9
–         Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 454.8
–         Transferuri cu destinaţie generală 191231 862.9
–         Alte transferuri curente primite cu destin.generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 191239 180.6
Total general   6783.0

 

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean

 

 

 Anexa nr.3

la  proiect de decizie nr.8/1 din 01.09.2019

Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea      Primaria Chetrosu  1027 Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total  (2+3)-3192 6783.0
     cheltuieli de personal, în total  21 3139.4
     Investiții capitale, în total  3192  –
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747  01
      Resurse, total   1084.0
            Resurse generale 1 1079.6
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.4
      Cheltuieli, total   1084.0
            Resurse generale 0301 1034.0
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie  0802 50,0
Servicii în domeniul economiei 04  
Resurse generale 1 444,8
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  
Cheltuieli, total   444,8
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10,0
Deyvoltarea drumurilor 6402 454,8
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747  06  
      Resurse generale  1 868.50
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 868.50
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 708,5
Iluminarea stradală 7505 160,0
Servicii de sport şi cultura fizică         10747 08
Resurse generale 1 528.7
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 528.7
Deyvoltarea culturii 8502 484.3
 tineret                            8603 3,4
sport 8602 41,0
 Învăţămînt ,  09
Resurse total 3857.0
Resurse generale 1 3627.0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 230.0
Cheltuieli, total 3857.0
Educaţie timpurie  8802 3857.0

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                      L.Brailean