Cu privire la  instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţiile primarului

                                                                            D I S P O Z I Ţ I E   NR.107

                                                                                   din 25 septembrie  2019

 Cu privire la  instituirea comisiei

de recepţie la terminarea lucrărilor

Conform Contractului de antrepriză nr.1 din 04.09.2019 privind executarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor, art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de recepţie la terminarea lucrărilor de  reparaţie a drumurilor în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   Iurie Doloşcan        – primar interimar

Membrii comisiei:                   Pavlovschi Iacob     -reprezentant “Solcoci Prim”

Larisa Brailean        – contabil şef

Grosu Ion                – consilier

Iachimenco Denis     – consilier

2.Comisia de recepţie va întocmi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar interimar

al com.Chetrosu                                                          Iurie Doloşcan