Cu privire la confirmarea în funcţie publică a dnei Hadjiu Natalia

Dispoziţiile primarului

                                                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.111

                                                                            din 30 septembrie 2019

 Cu privire la confirmarea în

funcţie publică a dnei Hadjiu Natalia

În legătură cu expirarea perioadei de probă, în conformitate cu prevederile p.a) alin.(5) art.31, art.32,33   privitor la depunerea  jurămîntului, art.33  al  Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la  funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conform  art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

          1.Se confirmă  dna  Hadjiu Natalia  în funcţie publică de execuţie – specialist în problemele fiscale al primăriei com.Chetrosu.

2.Se conferă funcţionarului public Hadjiu Natalia gradul de calificare – consilier de  clasa a  III-a.

3.În termen de 10 zile dna Hadjiu Natalia va depune jurămîntul   în faţa simbolurilor de stat.

Primar  interimar

al comunei  Chetrosu                                               Iurie Doloşcan

De prezenta dispoziţie am luat cunoştinţă ___________________ semnătura