Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.105  din 18 septembrie 2019

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.106

      din 23 septembrie 2019

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.105  din 18 septembrie 2019

          În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.105 din 18 septembrie 2019 “Cu privire la desemnarea persoanei responsabile” după cum urmează:

  1. a) punctul 1 va avea următorul conţinut:

„1. Se desemnează Doloşcan Iurie în calitate de persoană responsabilă petru prezentarea şi semnarea rapoartelor fiscale, pentru perfectarea şi semnarea acordului la IP CTIF”.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                      Iurie Doloşcan