Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.108

                                              din 25 septembrie  2019

 

Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

 

În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere scrisoarea Direcţiei de Finanţe nr.125 din 16.09.2019 Cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 

DISPUNE:

 

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.8  la 01 octombrie 2019 cu  începutul la ora 16.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la corelarea bugetului.

Raportor: Brailean Larisa-contabil şef.

         2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 01.10.2019 ora 16.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

Primar interimar al

comunei   Chetrosu                                                     Iurie Doloşcan