Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

Dispoziţiile primarului

                                                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.105

                                                                     din 18 septembrie 2019

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

În scopul perfectării pachetului de acte pentru obţinerea semnăturii electronice , conform   art.29 al  Legii nr.436 din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se desemnează Doloşcan Iurie în calitate de persoană responsabilă petru depunerea şi ridicarea pachetului de documente la STISC la perfectarea semnăturii electronice.

  1. Persoana nominalizată în prezenta dispoziţia va depune şi va ridica actele necesare efectuării prezentei acţiuni la instituţiile competente.
  2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI