Cu privire la  rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

                                                                    D E C I Z I E  nr.        7/10                              

                                                                        din 30 august 2019

 Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea achitării indemnizaţiei unice a alesului local la expirarea mandatului cu achitarea contribuţiei medicale şi sociale, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se distribuie mijloace finaciare bugetare din soldul disponibil la situaţia din 01.01.2019  în sumă de  18.6  mii lei la următoarele linii bugetare:

 S1S2(21)Org.2(10747),F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):

Aparatul primarului Chetrosu

Cod ECO273600    –  18600lei p/u indemnizaţia alesului local la expirarea mandatului

2.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

3.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc