Cu privire la încheierea contractului de comodat cu ÎM “GC Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                               D E C I Z I E  nr.        7/8                                

                                                                    din 30 august 2019

  Cu privire la încheierea contractului de comodat cu ÎM “GC Chetrosu”

 Având în vedere demersul ÎM “GC Chetrosu”  cu privire la acordarea unui spaţiu, în temeiul art.1234-1241 al Codului Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002,  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

Se transmite cu titlu gratuit în folosinţa ÎM “GC Chetrosu” prin contract de comodat încăperea din sediul Primăriei, et. I, cu suprafaţa  de 9 m.p., pe perioada de 3 ani.

  1. Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi de a încheia contract de comodat cu managerul ÎM “GC Chetrosu” Doloşcan Iurie.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc