Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor

Deciziile consiliului local

                                                                           D E C I Z I E  nr.        7/6                      

                                                                             din 30 august 2019

 Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor

 Analizând informaţia prezentată de primarul L.Zalevschi şi avizul comisiei de specialitate,  conform cererilor depuse,  în temeiul prevederilor prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se ia act de cererea depusă de un grup de părinţi, cu nr.de înregistrare 44 din 17.07.2019, cu privire la alocarea sumei de 6000 lei pentru procurarea şi instalarea oglinzilor cu scopul amenajării unei săli de dans în Gimnaziul „Gr.Vieru”. Suma solicitată a fost alocată.

2.Se respinge cererea depusă de cet.xxxxxxxxxxxx, cu nr.de înregistrare 49 din 25.07.2019, cu privire la alocarea unui spaţiu locativ, în temeiul Legii nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe şi având în vedere că APL nu dispune de spaţii locative pentru a fi acordate locuitorilor comunei.

  1. Se respinge cererea depusă de cet.xxxxxxxxxxxxx, cu nr.de înregistrare 50 din 31.07.2019, cu privire la alocarea unui spaţiu locativ, în temeiul Legii nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe şi având în vedere că APL nu dispune de spaţii locative pentru a fi acordate locuitorilor comunei.

4.Se respinge cererea depusă de cet.xxxxxxxxxxxxx, cu nr.de înregistrare 47 din 25.07.2019, cu privire la vânzarea terenului amplasat între traseul naţional R2 şi teren cu nr.cadastral 1017103162, din motiv că pentru vânzarea terenului este necesară delimitarea suprafeţei care nu poate fi efectuată până la inventarierea  tuturor terenurilor a UAT Chetrosu.

5.Se ia act de cererea înaintată de un grup de locuitori de pe str.Veronica Micle, s.Chetrosu, cu nr.de înregistrare 51 din 05.08.2019 privind reparaţia drumului public şi conectarea iluminării stradale.

5.1 Problema reparaţiei drumului public  str.V.Micle din s.Chetrosu, se va ţine la control de către comisia finanţe şi buget pentru soluţionare pe parcursul anului 2019-2020 din alocaţiile prevăzute pentru amenajarea teritoriului.

6.Se ia act de cererea depusă de cet.xxxxxxxxxx., cu nr.de înregistrare 46 din 22.07.2019, cu privire la întreprinderea măsurilor cu vecinulxxxxxxxxxxxxîn privinţa apei care se scurge de pe acoperiş.

6.1. Se obligă cet.xxxxxxxxxxxxx să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a opri scurgerea apei pe teritoriul cet.xxxxxxxxxxx.

7.Prezenta decizie este adusă la cunoştinţa persoanelor interesate în teremenul prevăzut conform legislaţiei.

8.Executarea deciziei  va fi asigurată de  primarul Leonid Zalevschi.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc