Cu privire la evaluarea terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu

Deciziile consiliului local

                                                                            D E C I Z I E  nr.        7/4                                

                                                                                 din 30 august 2019

Cu privire la evaluarea terenurilor

proprietate publică a UAT Chetrosu

 Având în vedere cererea depusă de cet.Ignat Andrei cu nr.45 din 17.07.2019 cu privire la procurarea a două terenuri, în temeiul art.77 alin.(3) al Legii  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, conform prevederilor Codului funciar nr 828 din 25.12.1991, cu modificările și completările ulterioare; conform prevederilor Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;având în vedere avizul comisiei de specialitate,  în conformitate cu art.14 din Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ,consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se iniţiază evaluarea terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu din domeniul privat, după cum urmează:

-teren cu nr.cadastral 1017118198, cu suprafaţa 0,1558, mod de folosinţă agricol;

-teren cu nr.cadastral 1017118199, cu suprafaţa 0,6314, mod de folosinţă agricol;

2.Specialistul primăriei dna E.Diacioc va depune actele necesare pentru a fi efectuată evaluarea terenurilor sus-menţionate proprietate publică a UAT Chetrosu.

3.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc