Cu privire la amenajarea unui teren de joacă

Deciziile consiliului local

                                                                           D E C I Z I E  nr.        7/5                                

                                                                                 din 30 august 2019

  Cu privire la amenajarea unui teren de joacă

 În temeiul cererii depuse de un grup de locuitori ai s.Todireşti, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în  temeiul Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se acceptă amenajarea unui teren de joacă  cu suprafaţa de 0,01 ha, pe str.M.Eminescu din s.Todireşti (schema se anexează).

2.Executarea prezentei decizii va fi asigurată de către  primarul com.Chetrosu  L.Zalevschi.

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc