Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

Deciziile consiliului local

                                                                       D E C I Z I E  nr.        7/11                              

                                                                               din 30 august 2019

 Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere prevederile Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art.25 al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 p.2 (n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se alocă mijloace financiare  în sumă de 18600 lei din soldul mijloacelor băneşti constituite în urma executării bugetului pe anul 2018 p/u achitarea îndemnizaţiei alesului local la expirarea mandatului.

2.Responsabil pentru îndeplinirea deciziei se numeşte contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean, care va efectua calculele  respective din sursa soldului disponibil  la situaţia 01.01.2019.

  1. 3. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de primarul L.Zalevschi.

 

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc