Cu privire la acordarea îndemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului

Deciziile consiliului local

                                               D E C I Z I E  nr.        7/9                                

                                                 din 30 august 2019

 Cu privire la acordarea îndemnizaţiei unice

aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului

 Având în vedere expirarea mandatului 2015-2019 a aleşilor locali, în temeiul art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.130 alin.(1) al Codului Electoral nr.1381 din 21.11.1997, art.2 alin.(1), art.5 alin.(1), art.25 al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărârii Parlamentului nr.53/2019 privind stabilirea datei alegerilor locale generale, Deciziei nr.2/4 din 29.03.2019 Cu privire la rectificarea bugetului, Deciziei nr.2/5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, având în vedere avizul comisiei de specialitate, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

 1.Se aprobă lista consilierilor locali (mandat 2015-2019), care au activat cel puţin 2 ani în această calitate, beneficiari de indemnizaţie unică egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul 2018, în cuantum de 6150 lei, în sumă totală de 77258,00 lei (Anexa nr.1).

2.Se ia act de informaţia privind aleşii locali care nu întrunesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei unice (Anexa nr.2).

3.Se acordă primarului L.Zalevschi indemnizaţia unică la expirarea mandatului în mărime de un salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul 2018.

4.Contabilul-şef al primăriei L.Brailean va asigura plata indemnizaţiei conform legislaţiei.

5.Prezenta decizie se comunică în termen legal aleşilor locali.

 

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc

 

Anexa nr.1

La Decizie nr.7/9 din 30.08.2019

 Lista aleşilor locali care beneficiază de indemnizaţie unică

 

 1. Baciu Arcadie
 2. Bilevici Igor
 3. Burduja Alexandru
 4. Ciobanu Natalia
 5. Ciobanu Zinaida

6.Doloşcan Iurie

 1. Grosu Ion
 2. Leca Ivan
 3. Prodan Liliana
 4. Velcinschi Svetlana
 5. Iachimenco Denis
 6. Gogoi Serghei

13.Zalevschi Leonid

Anexa nr.2

La Decizie nr.7/9 din 30.08.2019

  Lista aleşilor locali care nu beneficiază de indemnizaţie unică

 

1.Babavelschi Tamara

2.Buruc Dmitrii

3.Cracan Vasili

Secretar                                                  Elena Diacioc