Cu  privire la achitarea indemnizaţiei unice

Dispoziţiile primarului

                                                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.98

                                                                                 din 30 august 2019

  Cu  privire la achitarea indemnizaţiei unice

 Conform prevederilor art.42 alin.(3) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar , art.14 p.2 (n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se achită mijloace financiare  în sumă de xxxxxx lei din soldul mijloacelor băneşti constituite în urma executării bugetului pe anul 2018 pentru achitarea  indemnizatiei  unice în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinut pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public.

2.Se achită dnei Larisa Brailean indemnizatia  unică pentru vechime în serviciul public.

3.Controlul privind executarea prezentei decizii  va fi asigurat de  primarul L.Zalevschi.

Primar al

comunei Chetrosu                                             Leonid  ZALEVSCHI