Cu privire la desemnarea unui reprezentant al  Consiliului comunal în instanța de judecată

Deciziile consiliului local

 

                                                                      D E C I Z I E  nr.        7/3                                

                                                                          din 30 august 2019

 Cu privire la desemnarea unui reprezentant al

 Consiliului comunal în instanța de judecată

 Având în vedere citația la dosarul civil nr.2ac-111/19 expediată de către Curtea de Apel Chişinău conform căreia este solicitată implicarea în calitate de intervenient accesoriu a Consiliului com.Chetrosu, rl.Anenii Noi pentru examinarea cererii de apel declarată de SRL „Angro-Fruct AI” împotriva hotărârii Judecătoriei Anenii Noi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Angro-Fruct AI” către SRL „Select Frigo” privind constatarea rezilierii contractului de locaţiune (arendă) din 22 ianuarie 2014, demolarea construcţiei, evacuarea bunurilor şi înlăturarea obstacolelor în folosinţa terenului şi cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Select Frigo” către SRL „Angro-Fruct AI” cu privire la demolareaparţială a construcţiei şi eliberarea căilor de acces pe terenul aflat în proprietate, în conformitate cu art.62 alin.(2) al Codului nr.225 din 30.05.2003 de Procedură Civilă al Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 14 alin.(2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi avizul comisiei de specialitate,  consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se desemnează dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, pentru a reprezenta Consiliul comunal Chetrosu în instanța de judecată în calitate de intervenient accesoriu pentru examinarea cererii de apel declarată de SRL „Angro-Fruct AI” împotriva hotărârii Judecătoriei Anenii Noi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Angro-Fruct AI” către SRL „Select Frigo” privind constatarea rezilierii contractului de locaţiune (arendă) din 22 ianuarie 2014, demolarea construcţiei, evacuarea bunurilor şi înlăturarea obstacolelor în folosinţa terenului şi cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Select Frigo” către SRL „Angro-Fruct AI” cu privire la demolareaparţială a construcţiei şi eliberarea căilor de acces pe terenul aflat în proprietate.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna procura pe numele secretarului E.Diacioc.

3.Decizia va fi prezentată la Judecătoria Anenii Noi în termen legal.

4.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

  

Preşedintele şedinţei consiliului                ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                                ________________Elena Diacioc