Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului electoral de circumscripţie comunal Chetrosu

Deciziile consiliului local

                                                                             D E C I Z I E  nr.        7/1                                         

                                                                                   din 30 august 2019

  Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului electoral de circumscripţie comunal Chetrosu

În scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale generale, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în temeiul Hotărîrei Parlamentului R.Moldova nr.53 din 18 iunie 2019 privind stabilirea datei alegerilor locale generale, scrisorii nr.CEC8/789 din 03.07.2019 a Comisiei Electorale Centrale, ţinînd cont  de programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare  şi desfăşurare  a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019, aprobat prin hotărîrea  Comisiei Electorale Centrale nr.2551 din 31.07.2019, conform  art.27 alin.(3) din Codul electoral, avînd în vedere prevederile  art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, consiliul comunal Chetrosu

                                                                             D E C I D E:

1.Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului electoral al circumscripţiei comunale Chetrosu din partea consiliului local, după cum urmează în anexă.

2.Prezenta  decizie  va fi   transmisă consiliului electoral de circumscripţie Anenii Noi, conform  Programului calendaristic aprobat,  pîna la data de 2 septembrie 2019.

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de primarul L.Zalevschi.

  

Preşedintele şedinţei consiliului             ________________           Tamara Babavelschi

CONTRASEMNAT:

 Secretarul  consiliului                              ________________           Elena Diacioc

 

Anexă la Decizia nr.7/1

 din 30.08.2019

 

Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului electoral de circumscripţie comunal Chetrosu

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele        IDNP Anul naşterii Domiciliu Studiile/ profesia Funcţia Locul de muncă Contacte
1. Brailean Larisa s.Todireşti Medii de specialitate/ Contabil Contabil-şef Primăria com.Chetrosu  
2. Diacioc Elena s.Chetrosu superioare/ inginer Secretar al consiliului Primăria com.Chetrosu  
3. Scalozub Galina s.Chetrosu Superioare/

pedagog

pensionară  

 

             Rezerva
1. OstrovariValentina s.Chetrosu Superioare /

Asistent social

Asisitent social comunitar Primăria com.Chetrosu  
2. Doloşcan Ludmila s.Chetrosu Superioare/ pedagogie Bibliotecar principal Biblioteca Publică Teritorială Chetrosu  
3. Berjan Iulia s.Todireşti superioare Contabil administrator  

 

 

Secretar                                                    Elena Diacioc