Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Chetrosu, r-l Anenii Noi

Deciziile consiliului local

                                            D E C I Z I E  nr.        7/2                                         

                                                 din 30 august 2019

  Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Chetrosu, r-l Anenii Noi

În temeiul Hotărîrei Parlamentului R.Moldova nr.53 din 18 iunie 2019 privind stabilirea datei alegerilor locale generale, având în vedere programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare  şi desfăşurare  a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019, aprobat prin hotărîrea  Comisiei Electorale Centrale nr.2551 din 31.07.2019 şi avizul comisiei de specialitate, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale generale din data de  20 octombrie 2019, conform  art.29 alin.(11), art.74 din Codul electoral, având în vedere prevederile Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se desemnează candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din com.Chetrosu din partea consiliului local, după cum urmează în anexă.

2.Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa Consiliului Electoral al circumscripţiei uninominale Anenii Noi, conform  Programului calendaristic aprobat,  pîna la data de 17 septembrie 2019.

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de primarul L.Zalevschi.

  

Preşedintele şedinţei consiliului             ________________           Tamara Babavelschi

CONTRASEMNAT:

 Secretarul  consiliului                              ________________           Elena Diacioc

 

Anexă la proiect Decizia  nr.7/2

 din 30.08.2019

1)Biroul electoral al secţiei de votare Chetrosu nr. 12

 

Nr.

d/o

Numele,prenum. IDNP Anul naşterii  

Domiciliul

Studiile Locul de muncă Funcţia deţinută Contacte Experienţa în calitate de funcţionar electoral
Alegeri prezidenţiale din 30.10.2016 Alegeri parlamentare din 24.02.2019
1. Hadjiu Natalia mun.Chişinău medii de specialitate/

pedagogie

Primăria com.Chetrosu specialist   membru
2. Croitor Snejana s.Chetrosu superioare/

pedagogie

Gimnaziul „Gr.Vieru” profesor  
3. Apostolachi Tamara s.Chetrosu medii de specialitate/ tehnic -planificator UASIM administrator   membru membru
Rezerva
1. Levco Maria s.Chetrosu medii de specialitate/

pedagogie

IP Gimnaziul „Gr.Vieru” profesor   membru membru
2. Agache Elena s.Chetrosu medii de specialitate/

pedagogie

IP Gimnaziul „Gr.Vieru” profesor  
3. Grigorenco Tatiana s.Chetrosu universitare neangajată  

 

Secretar                                                    Elena Diacioc

 

2)Biroul electoral al secţiei de votare Chetrosu 13

 

Nr.

d/o

Numele,prenum. IDNP Anul naşterii  

Domiciliul

Studiile Locul de muncă Funcţia deţinută Contacte Experienţa în calitate de funcţionar electoral
Alegeri prezidenţiale din 30.10.2016 Alegeri parlamentare din 24.02.2019
1. Dubina Angela s.Chetrosu medii de specialitate/ asistent medical OMF Chetrosu asistent medical   membru membru
2. Danuta Vera s.Chetrosu medii speciale/ merciolog Primăria com.Chetrosu contabil   membru
3. Dubina Svetlana s.Chetrosu medii de specialitate neangajată   preşedinte membru
Rezerva    
1. Cucu Ala s.Chetrosu medii de specialitate neangajată   preşedinte
2. Costetchi Liudmila s.Chetrosu medii de specialitate neangajată   membru membru
3. Leaşan Ludmila s.Chetrosu medii de specialitate neangajată   membru

 

Secretar                                                    Elena Diacioc

 

 

 

3)Biroul electoral al secţiei de votare Todireşti 14

 

Nr.

d/o

Numele,prenum. IDNP Anul naşterii  

Domiciliul

Studiile Locul de muncă Funcţia deţinută Contacte Experienţa în calitate de funcţionar electoral
Alegeri prezidenţiale din 30.10.2016 Alegeri parlamentare din 24.02.2019
1. Bebea Liudmila s.Todireşti superioare/ pedagogie Gimnaziul Todireşti învăţătoare clase primare   preşedinte preşedinte
2. Cracan Mariana s.Todireşti superioare/

pedagogie

Grădiniţa de copii  din s.Todireşti director  
3. Ţurcan Maria s.Todireşti medii de specialitate/

contabil

pensionar  
Rezerva    
1. Nuţa Ecaterina s.Todireşti superioare/ pedagogie Grădiniţa de copii  din s.Todireşti educator   membru membru
2. Railean Lidia s.Todireşti medii de specialitate/ bibliotecar Biblioteca Publică s.Todiresti membru membru
 

3.

Ignat Elena s.Todireşti superioare

/ profesor

Grădiniţa Todireşti educator   secretar secretar

 

Secretar                                                    Elena Diacioc