Cu privire la numirea în funcţie de şef de birou la Căminul cultural Chetrosu

Concursuri Deciziile consiliului local

                                                                        D E C I Z I E  nr.        7/13                              

                                                                             din 30 august 2019

 

Cu privire la numirea  în funcţie de şef de birou

 la Căminul cultural Chetrosu

Conform Regulamentului privind organizarea   şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural, aprobat prin Decizia nr.3/2 din 20 iunie 2019, având ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.4 din 30.08.2019, conform art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul Legii nr.100 din 05.04.2018 cu privire la actele normative, examinînd informaţia prezentată de dl L.Zalevschi, preşedintele Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural şi avizul comisiei de specialitate,  consiliul comunal Chetrosu

                                                             D E C I D E:

       1.Se numeşte dl Pricop Vasile în funcţie de şef de birou al Căminului cultural Chetrosu începînd cu  02 septembrie 2019.

  1. Salariatul va presta muncă conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.

      3.Controlul privind executarea prezentei decizii  va fi asigurat de  primarul L.Zalevschi.

 

 Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc