Cu privire la numirea  în funcţie de bibliotecar principal

Concursuri Deciziile consiliului local

                                                                           D E C I Z I E  nr.        7/12                                       

                                                                               din 30 august 2019

  Cu privire la numirea  în funcţie de bibliotecar principal

În temeiul Legea nr.160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, având în vedere avizul comisiei de specialitate, conform Regulamentului privind organizarea   şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale, aprobat prin Decizia nr.3/1 din 20 iunie 2019, având ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.3 din 30.08.2019, conform art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul Legii nr.100 din 05.04.2018 cu privire la actele normative, examinînd informaţia prezentată de dl L.Zalevschi, preşedintele Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu,  consiliul comunal Chetrosu

                                                             D E C I D E:

       Se numeşte dna Doloşcan Ludmila în funcţie de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu începînd cu 02 septembrie 2019.

  1. Salariatul va presta  muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.
  2. Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de  primarul L.Zalevschi.

  

Preşedintele şedinţei consiliului     ________________Tamara Babavelschi

 CONTRASEMNAT:

Secretarul  consiliului                   ________________Elena Diacioc