Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

                                                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.95

                                                                                din 28 august 2019

 Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  art.120 din  Codul Muncii al RM nr.154 din  28.03.2003,   avînd în vedere cererea depusă de   către  dna Cracan Mariana – director al grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti şi acordul dnei Velcinscaia Liubovi,  conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se acordă dnei Cracan Mariana – director al grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti concediu neplătit pentru  perioada de 3 zile calendaristice, începînd cu 28 august 2019 pînă la 30 august 2019 (inclusiv).

2.Se numeşte dna Velcinscaia Liubovi responsabilă pentru activitatea grădiniţei de copii “Romaniţa” s.Todireşti  pe perioada  concediului neplătit al dnei Cracan Mariana.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                Leonid Zalevschi