Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.89  din 16 august 2019

Dispoziţiile primarului

                                                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.92

                                                                                      din 19 august 2019

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.89  din 16 august 2019

         În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.89 din 16 august 2019 “Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local” după cum urmează:

a) în punctul 1. se modifică data convocării şedinţei: „23 august 2019”. Astfel, pct.1 va avea următorul conţinut:

„1. Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.7  la 30 august 2019 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi”.

b) în punctul 2 se modifică data convocării şedinţei: „23 august 2019”. Astfel, pct.2 va avea următorul conţinut:

„2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 30 august 2019 ora 14.00.”.

2.Dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, va asigura informarea consilierilor şi a petiţionarilor despre modificările respective.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI