Cu privire la instituirea grupului de lucru privind desfăşurarea concursului ofertelor de preţuri

Dispoziţiile primarului

                                                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.90

                                                                               din 16 august 2019

Cu privire la  instituirea  grupului de lucru 

privind desfăşurarea concursului ofertelor de preţuri

            În legătură cu necesitatea organizării   concursului ofertelor de preţuri privind  selectarea  executorului  lucrărilor de reparaţie a drumurilor  locale din teritoriul comunei  Chetrosu,  în conformitate cu Decizia consiliului local nr.3/6 din 20.06.2019  „Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare”, Decizia nr.8/2 din 14.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2019  în a doua  lectură”,  în  temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr.667 din 27.05.2016, avînd în vedere Legea Republicii  Moldova  nr.131 din 03.07.2015 privind  achiziţiile publice, art.29, art.32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se instituie  grupul  de lucru privind  desfăşurarea   concursului ofertelor de preţuri în următoarea componenţă:

Preşedinte al grupului de lucru      -Leonid Zalevschi, primar

Secretar al grupului de lucru            -Larisa Brailean, contabil şef

Membrii grupului:                              -Alexandru Burduja, consilier

-Ion Grosu, consilier

-Elena Diacioc, secretar.

  1. Desfăşurarea Concursului Ofertelor de Preţuri va  avea loc în incinta primăriei com.Chetrosu la 16 august  2019 ora 15.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI