Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

Dispoziţiile primarului

                                                                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.91

                                                                                             din 19 august 2019

 Cu privire la  acordarea  concediului neplătit

În temeiul  art.120 din  Codul Muncii al RM nr.154 din  28.03.2003,   avînd în vedere contractul individual de muncă  nr. 43 din 22.07.2019 şi cererea depusă de   către  dl Doloşcan Iurie – manager al Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”,  conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se acordă dlui  Doloşcan Iurie – manager al Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu”,   concediu neplătit pentru  perioada de 5 zile calendaristice, începînd cu 19 august 2019 pînă la 23 august 2019 (inclusiv).

2.Se numeşte dna Camerzan Tamara, contabil-şef al instituţiei nominalizate, responsabilă pentru activitatea Întreprinderii Municipale “Gospodărie Comunală Chetrosu”  pe perioada  concediului neplătit al dlui Doloşcan Iurie.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid ZALEVSCHI