Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

                                                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.87

                                                                                din  14 august 2019          

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  dna Danuţa Vera, contabil la primăria  com.Chetrosu, privind acordarea unei părţi din concediului ordinar, conform art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, în temeiul art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2018-2019 dnei  Danuţa Vera, contabil la primăria  com.Chetrosu, începând cu 15 august 2019, pentru perioada de 14 zile, pînă la 30 august 2019, inclusiv.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI