Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.85  din 12 august 2019

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.86

      din 13 august 2019

 Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.85  din 12 august 2019

         În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.85 din 12 august 2019 “Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local” după cum urmează:

a) în punctul 1. se modifică data şi ora convocării şedinţei: „16 august 2019 cu începutul la ora 15.00”. Astfel, pct.1 va avea următorul conţinut:

„1. Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.6  la 17 august 2019 cu  începutul la ora 11.00 cu următoarea ordine de zi”.

b) în punctul 2 se modifică data şi ora convocării şedinţei: „16.08.2019 ora 15.00”. Astfel, pct.2 va avea următorul conţinut:

„2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 17.08.2019 ora 11.00.”.

2.Dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, va asigura informarea consilierilor despre modificările respective.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI