Cu privire la  instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţiile primarului

    D I S P O Z I Ţ I E   NR.82

                                                                                            din 06 august  2019

 Cu privire la  instituirea comisiei

de recepţie la terminarea lucrărilor

Conform Contractului de antrepriză nr.MD-2019-07-16-000019-1-11/52 din 16.07.2019 privind achiziţia prin Achiziţie de valoare mică, art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de recepţie la terminarea lucrărilor de reparaţie a blocului alimentar la IET “Prichindel” în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   Leonid Zalevschi         – primar

Membrii comisiei:           Lilia Antoci                   – director IET “Prichindel”

Ţîganu Iurii                  – antreprenor

Grosu Ion                     – consilier

Leca Ivan                     – consilier

2.Comisia de recepţie va întocmi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI