Cu privire la  instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.83

                                                                                          din 06 august  2019

 Cu privire la  instituirea comisiei

de recepţie la terminarea lucrărilor

          Conform Contractului de antrepriză nr.MD-2019-07-02-000019-1-11/44 din 02.07.2019 privind achiziţia prin Achiziţie de valoare mică şi Procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate, art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  comisia  de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare a uşilor la sălile de clasă în gimnaziul “Gr.Vieru” s.Chetrosu în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:        Leonid Zalevschi           – primar

Membrii comisiei:               Valentina Iachimenco  – director gimn. “Gr.Vieru”

Ormanji Iuri                     – antreprenor

Grosu Ion                          – consilier

Leca Ivan                           – consilier

2.Comisia de recepţie va întocmi Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al com.Chetrosu                                                          Leonid ZALEVSCHI