Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2019  în a doua  lectură

Impozite şi taxe locale

                                                                            D E C I Z I E  nr.        8/2                                         

                                                                           din 14 decembrie 2018

 

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2019  în a doua  lectură

În scopul asigurării părţii de venit a bugetului comunal Chetrosu  în anul   2019; examinând  propunerile şi avizul  Comisiei de planificare, finanţe şi buget; în conformitate cu prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015;

în temeiul art.art.18, 19, 20, 22 al Legii  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XV din 24.05.1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar,  art.24 alin.(1), art.25, 47 alin.(2), art.55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;]

art.3 lit.a), art.12 alin.(1) şi (2) al Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

în baza Titlului VI, VII a Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;

conform prevederilor Legii nr.1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a

Titlului VI din Codul Fiscal;

în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.a), n), q), art.19 alin.(4)  al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                               D E C I D E:

 1. 1. Se aprobă bugetul comunal Chetrosu pe anul 2019 la venituri în sumă de 6562.9 mii lei, inclusiv trasferuri de la bugetul  de stat în sumă de  1 mii lei,  şi la cheltuieli  în sumă de  6562.9  mii lei.

2.Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr.1.

3.Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

 1. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă conform anexei nr.3.

5.Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în bugetul comunal Chetrosu în a.2019, se prezintă în anexa nr.4.

6.Regulamentul privind calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi se anexează.

7.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local, se prezintă conform anexei nr. 5.

8.Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 6.

9.Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 7.

 1. Se aprobă fondul de rezervă a bugetului local în sumă de 50,0 mii lei.
 2. Datoriile creditoriale, înregistrate la 01.01.2019 ale instituţiilor bugetare, vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an.
 3. Autorităţile Administraţiei Publice Locale Chetrosu vor asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

-legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

– raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

13.Dna L.Brailean, contabil şef al primăriei, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

 1. Se autorizează dl Leonid Zalevschi, primarul com.Chetrosu, cu rolul de administrator de buget, pentru a:

– modifica planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

– modifica planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autoritatea  bugetară poate modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

– a modifica planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară.

 

 Preşedintele şedinţei consiliului     ________________ Dmitrii Buruc

CONTRASEMNAT:

Secretarul consiliului                     ________________ Elena Diacioc

 

 Anexa nr.1

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 6562.9
inclusiv transferuri de la bugetul de stat   4755.1
II. CHELTUIELI, total 2+3 6562.9
II.1. Cheltuieli, total 2
II.2. Active nefinanciare, total 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)  –
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 Anexa nr.2

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019

Denumirea Cod Eco (k6) Suma,

mii iei

Venituri total: inclusiv    
Impozit pe venit,total 111000 969.0
–          Impozit pe venit din salariu 111110 927.0
–          Impozit pe venit conform declaraţiilor 111121 37.5
–          Impozitul pe venitul pers.fizice ce desfasoara activitati independente in domeniul comertului 111124 3.0
–          Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare 111130 1.5
Impozitul funciar,total 113100 59.7
–          Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti 113110 20,7
–          Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 2.5
–          Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 34.0
–          Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 2.5
Impozitul pe bunurile imobiliare,total 113200 120.6
–          Ale persoanelor juridice 113210 4,0
–          Ale persoanelor fizice 113220 18.6
–          Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice din valoarea estimată a bunurilor imobiliare 113230 50,0
–          Impozitul pe bunurile imobileare achitat de către persoanele fizice din valoarea estimată a bunurilor 113240 48,0
Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 1,0
Taxele locale total 114400 372.1
–          Taxa de piaţă 114411 12.0
–          Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 40.0
–          Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 4.1
–          Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 310.0
–          Taxa pentru cazare 114421 3,0
–          Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 3.0
Plata pentru chiria/ arenda ,total 141500 43,0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 141522 10,0
–          Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 33,0
–          Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administr.teritoriale

142211 1.0
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local 142215 2,0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total 143130 2,0
Alte venituri

 

 

 

 

 

 

145142

 

 

3,0
   
Total venituri de bază   1383.6
Denumirea  

 

Cod Eco (k6)

 

 

Suma,

mii iei

Veniturile genera le, total   1573.4
încasari de la prestarea serviciilor cu plată 142310 230,0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4,40
Veniturile colectate, total   234.4
Total venituri   1807.8
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 191200 4755.1
–          Transferuri cu destinaţie specială 191211 3256.8
–          Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 454.8
–          Transferuri cu destinaţie generală 191231 862.9
–          Alte transferuri curente primite cu destin.generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 191239 180.6
Total general   6562.9

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 Anexa nr.3

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe

Denumirea      Primaria Chetrosu  1027 Cod Suma,

mii lei

Cheltuieli recurente, în total  (2+3)-3192 6562.9
     cheltuieli de personal, în total  21 3139.4
     Investiții capitale, în total  3192  –
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747  01
      Resurse, total   1084.0
            Resurse generale 1 1079.6
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4.4
      Cheltuieli, total   1084.0
            Resurse generale 0301 1034.0
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie  0802 50,0
Servicii în domeniul economiei 04  
Resurse generale 1 444,8
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  
Cheltuieli, total   444,8
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10,0
Deyvoltarea drumurilor 6402 454,8
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747  06  
      Resurse generale  1 868.50
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 868.50
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 708,5
Iluminarea stradală 7505 160,0
Servicii de sport şi cultura fizică         10747 08
Resurse generale 1 528.7
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 528.7
Deyvoltarea culturii 8502 484.3
 tineret                            8603 3,4
sport 8602 41,0
 Învăţămînt ,  09
Resurse total 3636.90
Resurse generale 1 3406.9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 230.0
Cheltuieli, total 3636.90
Educaţie timpurie  8802 3636.90

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.4

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2019

 

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
  Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
  Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
  Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

 
3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 
  3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 
De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

3. Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi 110  lei anual p/u fiecare salariat şi/sau fondator al întrepr., în cazul în care acesta activează în întreprind fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi Conform Codului Fiscal

 

4. Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

(cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, locul amplasării, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciile prestate, regimul de activitate 75 lei anual p/u 1 m²;

calculul se va efectua conform Regulament. privind calcularea taxei pentru amplasarea unităților comerciale şi/sau de prestări servicii în teritoriul comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi

Conform Regulament.

privind calcularea taxei pentru amplasarea unit. comerc. şi/sau de prestări servicii în terit com.Chetrosu, r-l Anenii Noi

3.  Taxă de piaţă Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei 4 lei anual pentru fiecare metru pătrat De scutiri nu beneficiază nimeni
4.  Taxă pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare                 7 %

 

De scutiri nu beneficiază nimeni
5. Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) Numărul de unităţi de transport 275  lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

 

De scutiri nu beneficiază nimeni
6.  Taxă pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 110 lei anual pentru fiecare metru pătrat De scutiri nu beneficiază nimeni
 

7.Se aprobă regimul de lucru al unităţilor  comerciale şi/sau de prestări servicii din teritoriul com.Chetrosu între orele de la 7.00 – 22.00.

8.Pentru unităţile comerciale care prestează servicii în bar,cafene,cantină, restaurante se permite activitatea cu un regim de lucru prelungit până al 24.00.

9.Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, cum ar fi: staţii PECO, magazine pe lângă staţiile PECO, saună, piscină, sălile pentru organizarea ceremoniilor-  se permite regimul de activitae non-stop.

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

       Anexa nr.5

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2019

 

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

         –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
    Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

25

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 100
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 Anexa nr. 6

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul comunal Chetrosu pe anul 2019

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţie

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria Chetrosu  – aparat 0111   4.4  
2 Grădiniţa Todireşti 0911   115.0  
3 Grădiniţa Chetrosu 0911   115.0  
Total     234.4  

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

       Anexa nr.7

la  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 Efectivul limită al statelor de personal  din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Chetrosu  pe anul 2019

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Primăria    Chetrosu  – aparat 10747 10.5
2 Grădiniţa Chetrosu 05564 20.05
3 Grădiniţa  Todiresti 05566 20.05
4 Biblioteca  Chetrosu 05569 1.25
5 Biblioteca Todiresti 05568 1.25
6 Căminul cultural  Chetrosu 05572 1.5
7 Căminul cultural  Todiresti 05573 2.0
Total   56,6

Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

 Anexă

la p.6 din  Decizia nr.8/2 din 14.12.2018

 REGULAMENT PRIVIND CALCULAREA TAXEI PENTRU AMPLASAREA UNITĂȚILOR COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII  ÎN TERITORIUL COMUNEI CHETROSU, R-L ANENII NOI

 În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:

Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

Unitate comercială şi/sau de prestări servicii – unitate de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii.

Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul locpal).

Autoritate executivă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local (primarul).

SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE ȘI BAZA IMPOZABILĂ

 1. Subiecţi ai impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii;
 2. Obiectele impunerii şi baza impozabilă la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii;
 3. Baza impozabilă a obiectelor impunerii – în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor.

COTELE, MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE

 1. Cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

MODUL DE CALCULARE

 1. Plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se efectuează de subiecţii impunerii și se calculează de subiecții impunerii în mod individual conform următoarei formule:

Suprafața  x  Preț m2 x Coeficient pe Categorie x Coeficient de amplasare x

Coeficient pentru suprafaţa (după caz) x Coeficient pentru regim de lucru (după caz)

S * PM2 * CG * CA  * Cs * CR

S – suprafața în m2

PM2 – prețul unui metru pătrat stabilit de A.A.P.L.

CG – Coeficientul pe categoria unității comerciale și/sau de prestări   servicii

CA– Coeficientul de amplasare a unității comerciale și/sau de prestări   servicii

Cs coeficient pentru suprafaţa unității comerciale și/sau de prestări   servicii

CR – coeficient pentru regimul de lucru prelungit.

 1. Suprafața unității comerciale – în contextul prezentului regulament se stabilește întinderea delimitată, considerată sub raportul lungimii și lățimii care nemijlocit servește și este  destinată procesului de comerț, prin urmare se consideră suprafața unității comerciale: sala comercială, sala unităţii de alimentaţie publică, spaţiile pentru prestarea serviciilor, inclusiv spaţiul destinat expunerii mărfurilor, spațiul din holuri, coridoare, alte căi de acces și așteptare pe suprafața cărora sunt amplasate vitrine, rafturi și/sau mărfuri destinate comercializării.
 2. Categoria de activitate în sensul prezentului regulament delimitează unitatea comercială și/sau prestări reieșind din  specificul și genul de comerț desfășurat:
  1. CG = 1.5 – pentru magazine alimentare și/sau mixte, magazine specializate;
  2. CG = 1,6 – pentru magazine pentru materiale de construcție, magazine de piese şi accesorii auto, unități  de comerț cu ridicata.
  3. CG = 0,5 – pentru magazine-depozite, pentru unitățile de prestare a serviciilor (incl.de alimentație publică), cu excepţia servicilor de recreere în piscină/saună şi serviciilor cultural-distractive la terasa de vară (în aer liber),  cu suprafaţa ≥ 90 m²;
  4. CG = 0,25 – pentru unitățile comerciale care produc şi comercializează seminţe, material de înmulţire, săditor, decorativ şi floricol;
  5. CG = 1,0 – pentru baruri.
 3. Coeficientul de amplasare este stabilit în funcție de locul amplasării obiectivului comercial conform următorului criteriu:
  1. CA = 1,2 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate la intersecţia Puhoi, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii care au ieşire în strada Chişinăului din s.Chetrosu şi s.Todireşti şi/sau traseul naţional R2, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate în piaţa agricolă din s.Chetrosu.
  2. CA = 1,0 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasare în intravilanul și extravilanul comunei Chetrosu.
 4. Coeficientul pentru suprafaţă este stabilit în funcție de suprafaţa ocupată de obiectivul comercial conform următorului criteriu:
  1. Cs = 0,5 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasare în intravilanul și extravilanul comunei Chetrosu cu suprafaţa ≥40 m².
  2. Cs = 0,7 – pentru unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate la intersecţia Puhoi, utităţile comerciale cu ieşire în strada Chişinăului din s.Chetrosu şi s.Todireşti şi/sau traseul naţional R2, unităţile comerciale şi/sau prestare servicii amplasate în piaţa agricolă din s.Chetrosu, cu  o suprafaţa ≥60 m².

10.Coeficient pentru regim de lucru prelungit se aplică pentru unităţile comerciale    şi/sau prestare servicii care desfăşoară un regim de activitate:

CR= 2,0  – pentru activitate non-stop.

 1. Unitățile comerciale amplasate în teritoriul com.Chetrosu, r-l Anenii Noi, care desfășoară activitate de comercializare a produselor petroliere și a gazului lichefiat vor calcula taxa reieșind din preţul stabilit pentru o coloană/distribuitor de combustibil de alimentare instalate în stația PECO în mărime de 13500 lei, şi se va efectua calculul după cum urmează:  numărul de coloane/distribuitor de combustibil se înmulțește cu  13500 lei:

Nr. coloane/distribuitor de combustibil  x  13500 lei = Suma taxei pentru amplasarea unității comerciale PECO (staţie de alimetare cu combustibil) în MDL.

 1. Unităţile comerciale care produc şi/sau depozitează şi comercializează materiale de construcţie vor calcula taxa anuală unică în mărime de 9000 lei pe an.
 2. Pentru unităţile de comerţ ambulante se va calcula taxa anuală unică în mărime de  3000 lei anual.
 3. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se calculează din ziua depunerii notificării şi pînă în ziua în care a fost suspendată/stopată activitatea.
 4. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale va prezenta, trimestrial, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au depus notificări.

      ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE

 1. Se acordă scutire în mărime de 20% din taxa anuală calculată pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii subiecţilor impunerii care vor achita suma taxei integral pentru anul bugetal până şla 31.03.2018.
 2. Se scutesc în proporţie de 50% din taxa stabilită p/u anul în curs agenţii  economici care activează primul an în teritoriul com.Chetrosu.
 3. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

Prezentul regulament este elaborat reieșind din prevederile:

Codului Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din  24.04.1997 Titlul VII taxele locale.

Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

Legea nr.436 din 28.2.2006 privind administraţia publică locală.

 Secretar al consiliului                                                                      E.Diacioc

Contabil şef                                                                                     L.Brailean