Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.81

                                                                                         din 05 august  2019

 Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

          În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

          1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.5  la 9 august 2019 cu  începutul la ora 13.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la modificarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului cu nr.cad.1046102026.
  2. Cu privire la modificarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului cu nr.cad.1046102027.

Raportor: L.Zalevschi, primar.

         2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa extraordinară a consiliului local la 09.08.2019 ora 13.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi