Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar principal al BPT Chetrosu

Concursuri

A N U N Ţ

Primăria Chetrosu, Anenii Noi, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de

Bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu

 INFORMAŢIA

cu privire la condiţiile de participare la concurs

 Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii bibliotecii şi asigurarea accesului  copiilor şi locuitorilor din s.Chetrosu la serviciile bibliotecii.

Condiţiile de participare la concurs:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare, medii de specialitate sau de profil;

Dosarul de participare la concurs, va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5)curriculum vitae;

6) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

Cerinţe adăugătoare:

  • Utilizarea calculatorului;
  • Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

Atitudini / comportamente: 

  • diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate, până la 16.08.2019, ora 17.00 vor depune dosarul de participare la concurs.

 Actele se depun în Primăria Chetrosu, et.II, la secretarul consiliului local E.Diacioc. Pentru detalii: tel.0265-32-137.

Concursul este organizat şi desfăşurat conform „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale” aprobat prin Decizia nr.3/1 din 20 iunie 2019.