Cu privire la  rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

                                                                         D E C I Z I E  nr.        4/5                                         

                                                                            din 19 iulie 2019

         Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută,  având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                           D E C I D E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 50000 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):Amenanjarea teritoriului

-337110 procurarea materialelor de construcţie        -50000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  50000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminat stradal

-337110 procurarea materialelor de construcţie        -50000lei

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Svetlana Velcinschi

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                         ________________Elena Diacioc