Cu privire la transmiterea în administrare economică la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” a sondei arteziene din s.Todireşti

Deciziile consiliului local

                                                                                         D E C I Z I E  nr.        3/7                                         

                                                  din 20 iunie 2019

         Cu privire la transmiterea în  administrare economică

         la Întreprinderea  Municipală  „Gospodăria Comunală

         Chetrosu” a sondei arteziene din s.Todireşti

    În conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,   Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, în legătură cu necesitatea  transmiterii în gestiune economică a  patrimoniului  primăriei – sonda arteziană din s.Todireşti la Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”, având în vedere avizul comisiei de specialitate, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

  1. Se transmite în administrare  economică    la Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”  obiectul – sonda arteziană din s.Todireşti pe  termen  nedeterminat.
  2. Se instituie Comisia de predare-primire a bunului proprietate publică în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei:             L.Zalevschi, primar

Membrii comisiei:                   L.Brailean, contabil şef

A.Baciu, consilier

E.Morari, manager interimar ÎM”GC Chetrosu”

T.Camerzan, contabil şef la ÎM”GC Chetrosu”.

3.Bunul  transmis  să fie folosit  nemijlocit în conformitate cu statutul întreprinderii.

4.În caz de încetare a activităţii Întreprinderii, bunul  să fie returnat  factorilor de decizie corespunzători, în cazul dat primăriei com.Chetrosu, Anenii Noi, în stare bună şi funcţională.

5.Transmiterea, vînzarea sau darea în arendă la o altă persoană juridică şi/sau persoană

fizică a bunului  este interzisă.

6.Cheltuielile  pentru întreţinerea, reparaţiile curente, reparaţiile capitale  vor fi efectuate de către   Întreprinderea  Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”, fiind confirmate prin documente respective   şi prezentate  în evidenţa  contabilă a primăriei.

  1. Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama primarului L.Zalevschi.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc