Cu privire la situaţia sanitar-epidemiologică în comuna Chetrosu

Deciziile consiliului local

                                         D E C I Z I E  nr.        3/11                                       

                                                  din 20 iunie 2019

  Cu privire la situaţia sanitar-epidemiologică în comuna Chetrosu

 În baza prevederilor Legii nr.1513 din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidimiologică a populaţiei, având în vedere avizul comisiei de specialitate, prevederile Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14  alin.(2) lit.h) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire  la administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia prezentată de şeful Centrului de Sănătate Ţînţăreni dna Liuba Grosu.

  1. Se constată necesitatea consolidării parteneriatului autorităţii publice locale, oficiilor medicilor de familie şi societăţii civile prin elaborarea şi aprobarea programelor şi planurilor comune,ce vizează prevenireaşi lichidarea influenţei dăunătoare asupra organismului uman a  factorilor  mediului înconjurător, prevenirea bolilor,  îmbunătăţirea  condiţiilor igienice de muncă şi de trai ale oamenilor din comuna Chetrosu.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc