Cu privire la rezultatele inspectării financiare la Întreprinderea Municipală “Gospodăria Comunală Chetrosu” de către Inspecţi Financiară a Ministerului Finanţelor al RM

Deciziile consiliului local

                                                                              D E C I Z I E  nr.        3/8                                         

                                                                                 din 20 iunie 2019

          Cu privire la rezultatele inspectării financiare

         la Întreprinderea Municipală “Gospodăria  

         Comunală Chetrosu” de către Inspecţia

         Financiară a Ministerului Finanţelor al RM

 Examinind prescripţia Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor RM cu privire la rezultatele  inspectării financiare complexe efectuate la ÎM Gospodăria Comunală Chetrosu pe perioada 01.01.2016 – 01.01.2019, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în temeiul art.24 al Legii contabilităţii nr.ll3-XVI din 27.04.2007, art.36 alin.(3) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale,  în temeiul art.l4 alin.2 lit.(z) al Legii nr.436 XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se ia act de Prescripţia cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la ÎM Gospodăria Comunală Chetrosu de către Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor RM (se anexează).

2.Se pune în seama managerului de a elabora şi prezenta un plan de lichidare a rezervelor constatate conform Prescripţiei cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe.

3.Se pune în seama d-nei T.Camerzan, contabil şef al ÎM „GC Chetrosu”  de a informa Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor  despre prevederile prezentei decizii.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

Anexa la proiect de decizie nr.8 (2) Anexa la proiect de decizie nr.8