Cu privire la rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

                                                                             D E C I Z I E  nr.        3/10                                       

                                                                                        din 20 iunie 2019

  Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se reduc alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 160000.00 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0921)P1P2(8804)P3(00201):învătămîntul gimnazial

Cod ECO 337110   procurarea materialelor de constructie       -160000 lei

2.Se majorează alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  160000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0921)P1P2(8804)P3(00201): învătămîntul gimnazial

Cod ECO 222500     – 160000 lei p/u servicii de reparatie curenta a cladirilor

3.Se distribuie mijloace financiare bugetare din soldul disponibil la situatia din 01.01.2019 în suma de 220000lei la următoarea linie bugetară

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):gradiniţa Chetrosu

Cod ECO 311120         – 90000 lei p/u  reparatie capitală a clădirii

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):gradiniţa Todireşti

Cod ECO 337110  – 57000 lei p/u achizionarea materialelor de constructie

Cod ECO 222500 – 18000 lei p/u servicii de reparatie  curenta a gardului

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0769)P1P2(8019)P3(00069):alte servicii in domeniul ocrotirii sanatatii

Cod ECO 254000  – 50000 lei  subsidii acordate autoritat.la autogestiune

S1S2(21)Org.2(10747), F3(1099)P1P2(9019)P3(00291):protecţia socială

Cod ECO 272600  – 5000 lei   ajutoare băneşti

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

5.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc