Cu privire la  rectificarea bugetului

Deciziile consiliului local

                                                                        D E C I Z I E  nr.        4/1                                         

                                                                               din 19 iulie 2019

         Cu privire la  rectificarea bugetului

 În legătură cu necesitatea apărută,  având în vedere avizul comisiei de specialitate, Contractul nr.2/4530-6151 din 04.04.2019 încheiat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 alin.(2) lit.n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală, Consiliul comunal Chetrosu

 

                                                          D E C I D E:

 

1.Se majorează alocaţiile bugetare la venituri pentru anul 2019 la următoarea linie bugetară: S1S2(21)S3S4(296),Org2 (10747), F1F3 (0630):

Cod ECO 191240 -Transferuri capitale primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 2304905 lei.

2.Se majorează alocaţiile bugetare la cheltueli pentru anul 2019 la următoarele linii bugetare:S1S2(21), Org.2(10747), F1F3(0630)P3(00319), P1P2(7503):

Cod ECO 319230 – Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale -2304905 lei (construcţia reţelelor de apeduct, 2 castele de apă şi reparaţia sondelor existente în s.Chetrosu).

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei decizii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Svetlana Velcinschi

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                         ________________Elena Diacioc