Cu privire la organizarea consultărilor publice

Deciziile consiliului local

D E C I Z I E  nr.     3/17

din  20 iunie 2019

 Cu privire la organizarea consultărilor publice

 Pentru a asigura respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; având la bază art.5 pct (2) lit.a) al Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie; conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; în baza art.14 alin.(2) lit.z1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  consiliul comunal Chetrosu

D E C I D E:

1.Se organizează consultări publice asupra proiectului de decizie ,,Ajustarea tarifelor la prestarea serviciilor comunale: apă, canalizare şi evacuarea deşeurilor menajere”.

2.Dna Elena Diacioc, secretarul consiliului local, va asigura informarea cetăţenilor cu privire la consultările publice prin afişarea proiectului de decizie şi a informaţiei aferente pe panourile informative şi plasarea pe site-ul web a primăriei.

3.Controlul asupra executării  deciziei se pune în  seama dl  L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului       ________________Liliana Prodan

                                  

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                       ________________ Elena Diacioc