Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”

Deciziile consiliului local

  D E C I Z I E  nr.        4/2                                         

                                                                          din 19 iulie 2019

Cu privire la   modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008

privind  aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la

Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” 

 Având  în vedere necesitatea ajustării preţului la tarifele serviciilor publice prestate de către Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” (ÎM „GC Chetrosu”) şi avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu:

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea nr.741 din 18.12.2014;

art.8 alin (1) pct.c) Lege nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;

art.14 alin.(5) Lege nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;

art.7 alin.(2) pct.j) Lege nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

art.11 Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul comunal şi Primăria com.Chetrosu, Anenii Noi, aprobate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2019;

art.8, art.14 alin.(2) pct.q) Lege nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;  Consiliul comunal Chetrosu

                                                           D E C I D E:

 1.Se  modifică decizia nr.1/2/1 din20.02.2008 cu privire la aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu” care va avea următorul conţinut:

1.Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor comunale după cum urmează:

  -serviciul public de alimentare cu apă potabilă-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice -25 lei/m3

-serviciul public de canalizare-

pentru  persoane fizice-10 lei/m3

pentru  persoane juridice-25 lei/m3

3.Persoanele care vor folosi  serviciile  de prestare a apei potabile din alte sonde, sau fîntîni individuale (Şcoala de meserii Todireşti, centru Militar, persoane fizice) vor achita  plata în mărime de 10 lei pentru evacuarea gunoiului.

4.Pentru persoanele  ce vor  avea nevoie individual  de evacuarea gunoiului din  gospodărie,transportarea  producţiei de pe deal  şi alte servicii  organizate cu tractorul   vor achita  150 lei/oră.

  1. ÎMGC Chetrosu va presta şi alte servicii contraplată:

-montarea contorului-70 lei;

-săpatul gropii pentru  instalarea contorului-100 lei;

-zugrăvirea  gropii-100 lei;

-schimbarea robinetului-15 lei;

-schimbarea filtrului-15 lei;

-plombarea contorului -25 lei;

-reconectarea la sistemul de apă -100 lei;

-aratul cu tractorul pentru populaţie -10 lei /ar;

-conectarea la transformatorul de energie electrică- 400 lei.

6.Instituţiile  subordonate  primăriei  vor achita:

-servicii  pentru prestarea  apei potabile -10 lei lei/m3

-servicii pentru  canalizare –  10 lei lei/m3

  1. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 august 2019.
  2. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Svetlana Velcinschi                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc