Cu privire la iniţierea inventarierii terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu

Deciziile consiliului local

                                            D E C I Z I E  nr.        3/15                                       

                                                  din 20 iunie 2019

          Cu privire la iniţierea inventarierii terenurilor

          proprietate publică a UAT Chetrosu

 În scopul delimitării terenurilor  proprietate publică a UAT, inclusiv a terenurilor ce țin de domeniul public și cel privat, având în vedere avizul comisiei de specialitae, în temeiul pct.4 din Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019,  în temeiul prevederilor Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; art.14 (b) , art.77 pct(1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se iniţiază inventarierea terenurilor proprietate publică a UAT Chetrosu.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc