Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare

Deciziile consiliului local

                                                                          D E C I Z I E  nr.        3/6                                         

                                                                          din 20 iunie 2019

           Cu privire la identificarea străzilor pentru reparare

    Având în vedere necesitatea iniţierii procesului de selectare a sectoarele de drum care urmează a fi reparate în anul 2019-2020, avînd în vedere că în componenţa comunei Chetrosu întră localităţile Chetrosu şi Todireşti, ţinînd cont de  divizarea geografică a localităţii Chetrosu în două regiuni: Chetrosu-Neamţ şi Chetrosu-Bîc, conform avizului comisiei de specialitate, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art.14 alin.(2) lit.b), f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală,Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se identifică şi se propune de a fi reparate următoarele străzi:

-în s.Chetrosu-Bîc strada Iazului;

-în s.Chetrosu-Neamţ strada Independenţei;

-în s.Todireşti strada Al.Donici.

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc