Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului comunal în instanța de judecată

Deciziile consiliului local

                                                                       D E C I Z I E  nr.        4/3                                         

                                                                              din 19 iulie 2019

 Cu privire la desemnarea unui reprezentant al

 Consiliului comunal în instanța de judecată

 Având în vedere citația 3-6/19 la dosarul civil nr.08-3-656-28022019 expediată de către Judecătoria Anenii Noi, conform căreia este solicitată implicarea în calitate de copârât a Consiliului com.Chetrosu, rl.Anenii Noi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Romanov Iurii către Primăria com.Chetrosu privind anularea actului administrativ şi recunoaşterea dreptului de proprietate, în conformitate cu art.62 alin.(2) al Codului nr.225 din 30.05.2003 de Procedură Civilă al Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare; în baza art. 14 alin.(2) lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                           D E C I D E:

 1.Se desemnează dna Elena Diacioc, secretar al consiliului local, pentru a reprezenta Consiliul comunal Chetrosu în instanța de judecată în calitate de copârât în cauza civilă dintre  Romanov Iurii către Primăria com.Chetrosu privind anularea actului administrativ şi recunoaşterea dreptului de proprietate.

2.Se împuterniceşte primarul L.Zalevschi pentru a semna procura pe numele secretarului E.Diacioc.

3.Decizia va fi prezentată la Judecătoria Anenii Noi în termen legal.

4.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Svetlana Velcinschi                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc