Cu privire la declararea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                                            D E C I Z I E  nr.        4/4                                         

                                                                                     din 19 iulie 2019

 Cu privire la declararea  învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”

În temeiul art.43 din Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager al Întreprinderii Municipale, aprobat prin Decizia 2/2 din 30 martie 2018, având ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.3 din 18 iulie 2019 cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante şi avizul comisiei de specialitate, conform art.14 alin.(3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul Legii nr.100 din 05.04.2018 cu privire la actele normative, examinînd informaţia prezentată de dl L.Zalevschi, preşedintele Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante, Consiliul comunal Chetrosu

                                                           D E C I D E:

 1.Se declară dl Doloşcan Iurie învingător al concursului la funcţia vacantă de manager al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”.

2.Se numeşte dl Iurie Doloşcan manager al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” din data de 22 iulie 2019.

3.Dl Morari Evgheni, manager interimar al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu” v-a preda documentaţia şi bunurile prin Act dlui Doloşcan Iurie în termen de 15 zile din data intrării în vigoare a prezentei decizii.

4.Controlul asupra executării deciziei  se pune în seama primarului L.Zalevschi.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Svetlana Velcinschi                        

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc