Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren

Deciziile consiliului local

                                                                        D E C I Z I E  nr.        3/12                                       

                                                                                   din 20 iunie 2019

  Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren

 În temeiul cererilor depuse, luând în considerare necesitatea asigurarii familiilor nou-formate cu sectoare de teren pentru constructia caselor individuale, având în vedere existenţa fondului de rezervă al primăriei destinat dezvoltării sociale a localităţii Todireşti şi avizul comisiei de specialitate, conform prevederilor Regulamentului despre atribuirea terenurilor pentru construcţia caselor individuale de locuit, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Chetrosu nr.4/3/10/1 din 30.10.2007, în temeiul art. 11 al Codului Funciar al RM, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform art. 14 alin. (2) lit.e) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia  publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

 1.Se atribuie cu titlu gratuit familiilor nou-formate din s.Todirești câte un sector de teren pentru constructia caselor individuale de locuit în s.Todireşti, după cum urmează:

01.Luşmanschi Andrian  sectorul nr.02 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116447

02.Ţurcan Stanislav        sectorul nr.04 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116439

03.Placinta Evgheni        sectorul nr.06 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116440

04.Sîrbu Alla                   sectorul nr.08 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116441

05.Cojocari Sergiu          sectorul nr.10 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116442

06.Cazacu Eujenia          sectorul nr.12 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116443

07.Babavelschi Vadim   sectorul nr.14 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116444

08.Cebotari Valentina    sectorul nr.16 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116445

09.Ignat Dmitri               sectorul nr.18 din str.Florilor  cu suprafaţa 0,10 ha nr.cad.1046116468

2.Familiile indicate în p.l al prezentei Decizii vor  înregistra dreptul de proprietate la Agenţia Servicii Publice Anenii Noi, Serviciul Teritorial Cadastral asupra terenurilor atribuite.

3.Controlul privind executarea prezentei decizii va fi asigurat de către primarul  L.Zalevschi.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc