Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale“Gospodăria Comunală Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                                          D E C I Z I E  nr.        3/9                                         

                                                                                 din 20 iunie 2019

          Cu privire la aprobarea statelor de personal şi

         schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale

         “Gospodăria Comunală Chetrosu”

 În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile  cu autonomie financiară, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în conformitate cu Statutul ÎM „Gospodărie Comunală Chetrosu” înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale  la 24.03.2009, conform art.14 alin.(2) lit.i) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.06 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se aprobă  statele de personal  şi schema de salarizare  la Întreprinderea Municipală  “Gospodăria  Comunală  Chetrosu” după cum urmează:

 

Nr.  d/o Titlul funcţiei Nr.de unităţi Coeficient de multiplicitate Coeficient de tarifare Coeficient de complexitate Salariul lunar de funcţie p/u 1 unitate Fondul de salarizare

lunar, lei

Taxe la salariu

23%+4,5%

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Manager general 1 2,85 1 1 7909 7909 2175 10084
2. Contabil şef 1 2,56 1 1 7104 7104 1954 9058
3. Casier 1 1,82 1 1 5051 5051 1389 6440
4. Controlor 2 1 1,1 1 3053 6105 1679 7784
5. Lăcătuş 4 1 1,3 1,3 4690 14069 3869 17938
6. Tractorist 1 1 1,35 1,3 4870 4870 1339 6209
7. Muncitor necalificat 1 1 1 1 2775 2775 763 3538
TOTAL 11       32676 45108 12405 57513

 

2.Se abrogă Decizia consiliului nr.5/17 din 04.12.2015 “Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare a Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală “Chetrosu” în redacţie nouă”

3.Controlul asupra îndeplinirii deciziei se pune în seama primarului  L.Zalevschi.

  

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc