Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural

Deciziile consiliului local

                                                                                D E C I Z I E  nr.        3/2                                         

                                                                                   din 20 iunie 2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

vacante de şef de birou al Căminului cultural

Având în vedere necesitatea apărută, în temeiul  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural   (se anexează).

2.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi, care va asigura realizarea procedurii de organizare  şi desfăşurare a concursului la funcția de şef de birou conform prevederilor prezentului regulament.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

 

 Anexa

la Decizia nr.3/2 din 20.06.2019

Regulamentul

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.Prezentul Regulament stabilește:

1) procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de şef de birou al Căminului cultural din comuna Chetrosu, rl Anenii Noi (in continuare – concurs);

2) condițiile de participare la concurs;

3)atribuţiile Comisiei de concurs în procesul de organizare și desfașurare a concursului;

4)modul de punctare și evaluare a probelor concursului si de aprobare a rezultatelor acestuia.

2.Concursul se organizează și se desfășoara în scopul selectării, din rândul candidaților pentru ocuparea funcției vacante de şef de birou al Căminului cultural a celui mai potrivit candidat.

3.Concursul este organizat de către autoritatea cu competenţe legale de numire în funcţie (fondator) şi este desfăşurat de comisia de concurs, constituită de către acesta, în conformitate cu prezentul Regulament și prevederile legislației în vigoare.

4.Dreptul de participare la concurs  îl au candidații care îndeplinesc condițiile stabilite de catre fondator, în conformitate cu pct. 11 din prezentul Regulament.

5.Organizarea și desfășurarea concursului este condiționată de următoarele principii:

1)transparenţă – informarea societății cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante și condițiile stabilite pentru ocuparea acestei funcții, precum și informarea persoanelor interesate referitor la modul de organizare și desfășurare a concursului;

2)egalitate – asigurarea accesului la concurs a oricărei persoane care îndeplinește condițiile stabilite în pct. 11 din prezentul Regulament;

3)imparțialitate – aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectare a candidaților la funcția vacantă.

                              II.ORGANIZAREA CONCURSULUI

6.Comisia de concurs  asigură publicarea unui anunț  privind organizarea concursului pe pagina web a primăriei şi pe panoul informativ de la sediul APL.

7.Anunțul conține în mod obligatoriu:

1) denumirea și adresa juridică a instituției  organizatoare a concursului;

2) denumirea funcției vacante pentru care se organizeaza concursul;

3)sursa de obținere a informațiilor detaliate cu privire la organizarea și desfășurarea concursului;

4)numărul de telefon, adresa electronică şi poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor.

8.Informația cu privire la organizarea si desfășurarea concursului conține în mod obligatoriu:

1)denumirea și sediul instituției organizatoare          a concursului;

2)denumirea funcției vacante pentru care se organizează     concursul;

3)atribuțiile de baza ale funcţiei;

4)condițiile de participare la concurs;

5)lista documentelor solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs,

6)data-limita și ora până la care se pot depune acestea, modalitatea, locul unde se depun dosarele de concurs;

7)numarul de telefon, adresa electronică și poștală, persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor.

9.Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1) cunoaște limba de stat, scris şi vorbit;

2) nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii Moldova;

3) are capacitate deplină de exercițiu;

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

5)are studii superioare, medii de specialitate sau de profil;

 1. Candidații, în termenul indicat în anunț, depun dosarul de participare la concurs, care va conține:

1)cererea de înscriere pentru participare la concurs;

2)copia actului de identitate;

3)copiile diplomelor de studii;

4)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

5)curriculum vitae;

6) descrierea principalelor intenții privind candidarea la funcţia respectivă (scrisoare de intentie/de motivare);

7) plan de activitate pentru următorii 5 ani.

 1. Copiile documentelor prezentate pot fi legalizate de notar sau de persoana care primeşte actele din cadrul APL.

12.În situația în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele originale se prezintă pentru verificarea conformității la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

13.În cazul documentelor prevăzute la pct. 10 subpct. 4)  din prezentul Regulament, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la inscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalele documentelor la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

14.Bibliografia concursului include lista actelor normative și a altor surse de informare, relevante functiei vacante, în baza cărora se vor formula subiectele pentru interviu.

15.Termenul de depunere a dosarului de concurs nu poate fi mai mic de 30 de zile  de la data publicării anunţului.

 

               III.DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 1. Concursul constă din 3 etape succesive:
  1) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
  2) evaluarea curriculum vitae;
  3) interviul şi prezentarea planului de activitate pentru următorii 5 ani.
 2. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, preşedintele comisiei stabileşte data, ora şi locul desfăşurării concursului. Concomitent, secretarul plasează informaţia cu privire la data, ora şi locul desfăşurării concursului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina sa web. Candidaţii sînt anunţaţi despre data, ora, locul desfăşurării concursului şi prin e-mail/telefon.
  18. Comisia de concurs  examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la concurs.

La necesitate, candidaţii sînt invitaţi pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului de concurs.

 1. Decizia cu privire la neadmiterea la concurs se ia în situaţia în care candidatul nu întruneşte condiţiile specificate la pct.9  sau în cazul care candidatul nu a prezentat toate actele specificate la pct.10.
 2. După stabilirea candidaţilor admişi la concurs, comisia evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fişa de evaluare al cărei model este specificat în anexa nr.1. Secretarul consemnează în fişa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare.
  Punctajul final se obţine prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fişa de evaluare a curriculum vitae şi în procesul-verbal.
 3. După  finalizarea evaluării curriculum vitae, candidaţii admişi sînt invitaţi unul cîte unul la interviu. Durata interviului este de maxim 30 minute.
 4. Aprecierea prestaţiei candidatului la interviu se realizează prin evaluarea
  nivelului de manifestare la interviu a criteriilor specificate la pct.23.

23.În urma interviului, se evaluează nivelul de manifestare a următoarelor criterii:
1) abilităţile de comunicare;
2) capacitatea de a conduce;

3) motivaţia candidatului.

 1. Nivelul de manifestare a fiecărui criteriu se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse între 1 şi 10 fără zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru manifestarea fiecărui criteriu reprezintă punctajul pentru manifestarea criteriilor la interviu. Fiecare membru al comisiei stabileşte în mod individual punctajul la interviu completând fişa de evaluare individuală a interviului al cărei model este specificat în anexa nr.2.
  25. Punctajul final la concurs se va calcula ca sumă a punctajului acumulat pentru curriculum vitae şi a mediei aritmetice a punctajului la interviu oferit de fiecare membru al comisiei. Pentru aceasta, pe baza fişelor individuale de evaluare a interviului colectate de la fiecare membru al comisiei şi a fişei de evaluare a curriculum vitae, secretarul va completa fişa de evaluare integrată a candidatului al cărei model este specificat în anexa nr.3
  26. Pe baza fişei de evaluare integrate, secretarul întocmeşte fişa sintetică a punctajului final la concurs a candidaţilor al cărei model este specificat în anexa nr.4. Candidaţii sînt incluşi în ordine descrescătoare, în funcţie de punctajul obţinut.
 2. Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final la concurs se consideră învingător al concursului.
 3. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul de membri ai comisiei. Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul membrilor prezenţi.
 4. Şedinţele comisiei de concurs sînt conduse de preşedintele comisiei. Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele comisiei.
 5. Şedinţa/şedinţele comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei. Procesul-verbal se prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (consiliului comunal Chetrosu) în termen de 15 zile după finalizarea concursului, împreună cu dosarul candidatului declarat învingător. Procesele-verbale, formularele şi dosarele participanţilor la concurs se transmit şi se păstrează la subdiviziunea resurse umane a organizatorului concursului.
 6. Conform prevederilor prezentului Regulament, comisia de concurs are următoarele competenţe:
  1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii la concurs;
  2) decide admiterea/neadmiterea candidaţilor la concurs;
  3) stabileşte lista candidaţilor admişi la concurs;
  4) evaluează candidaţii;
  5) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului şi le prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (angajatorului);
  6) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
  32. Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare candidat la concurs, pe panoul informativ şi/sau pagina web a organizatorului concursului.
  33. Concursul se prelungeşte în cazul în care:
  1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
  2) a depus dosarul doar un singur candidat;
  3) după examinarea dosarelor, nu poate fi admis nici un candidat;
 7. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind concursul, cu plasarea anunţului repetat prin aceleaşi mijloace care au fost utilizate la plasarea anunţului iniţial.
 8. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfăşura.
 9. Decizia de numire în funcţie este emisă de către autoritatea cu competenţe legale de numire (consiliul comunal Chetrosu), după  soluţionarea tuturor contestaţiilor, în baza procesului verbal al  comisiei de concurs.

37.În cazul refuzului candidatului învingător de a încheia contractul pentru funcţia vacantă, fondatorul propune această funcţie următorului candidat din fișa sintetică a mediilor de concurs ale candidaților , care a obținut punctajul cel mai mare la probele concursului. În cazul în care unicul candidat participant la concurs refuză încheierea contractului, concursul se reia în conformitate cu procedura stabilită de prezentul Regulament.

 

                                   III.CONTESTAŢIILE

 1. Contestaţiile referitoare la concurs se depun de candidaţi în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de contestaţii.
  39. Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri numiţi prin Decizia consiliului comunal. Membrii comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii.
  40. Contestaţiile se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
 2. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată competentă.

 

Secretar                                                           E.Diacioc

 

 

            Anexa nr. 1

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

 vacante de şef de birou al căminului cultural

 

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Către Comisia de concurs pentru  organizarea şi desfăşurarea  concursului la ocuparea funcţiei de şef de birou al căminului cultural

 

            Prin prezenta, subsemnatul ____________________________________ solicit admiterea la concursul de ocupare a funcției de şef de birou al căminului cultural

 

La prezenta cerere, anexez următoarele documente:

1.copia actului de identitate (pag._________);

            2.copia/copiile actului/actelor de studii (pag._________);

           3.curriculum vitae (pag._________);

           4.cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere (pag._________);

           5.Plan de activitate pentru 5 ani (pag._________);.

 

Data: _________________________

 

___________________________________

(semnătura)

 

 

 

                                                                       Anexa nr.2

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

 vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘĂ DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE

 

Numele, prenumele candidatului ________________________________________

 

Nr.

criteriului

Criterii de evaluare Punctaj oferit
1. 1.1 Studii
Medii de specialitate  
licență  
licență + masterat  
1.2 Perfecționare  
managerială  
altele relevante  
2. Experiență profesională
  2.1 managerială  
2.2 în profilul instituției  
2.3 de elaborare și gestiune a proiectelor comunitare/corporative sau a altor proiecte  
3. Alte competențe și experiențe relevante funcției
3.1  
  Total  

 

 Semnătura secretarului Comisiei                           _____________________

 

 

 

Anexa nr.3

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

 vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘĂ DE EVALUARE INDIVIDUĂ LĂ INTERVIU

Numele, prenumele membrului comisiei __________________________________

 

Nr. d/o Nume, prenume candidat Evaluare proiect plan de dezvoltare a întreprinderii Punctaj mediu evaluare proiect plan de dezvoltare Evaluare nivel de manifestare criterii Punctaj mediu nivel manifestare criterii Suma (punctaj mediu proiect  + punctaj mediu criterii)
Contextul general Analiza SWOT Viziunea managerială Priorităţi

 

 

 

 

Planificare operaţional, analiză a costurilor și sursele de finanţare Abilităţile de comunicare Capacitatea de analiză şi sinteză Motivaţia candidatului  
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        

 

 Semnătura membrului comisiei ____________________________

 

 

 

 

 

 Anexa nr.4

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

 vacante de şef de birou al căminului cultural

 FIȘA DE EVALUARE INTEGRATĂ

 

Numele, prenumele candidatului ________________________________________

 

 Probele evaluate Membrii Comisiei de concurs Nume și prenume membri Punctaj individual

 

Semnătura membrului comisiei
Interviu Președinte      
  Secretar      
  Membru 1      
  Membru 2      
  Membru 3      
 Punctaj mediu interviu  
 
Curriculum vitae
Punctaj curriculum vitae  
 
Punctaj final concurs[1]  

 

Semnătura secretarului Comisiei               ______________________

 

 

 

Anexa nr.5

la Regulamentul privind organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei

 vacante de şef de birou al căminului cultural

  

FIȘA SINTETICĂ

A MEDIILOR DE CONCURS ALE CANDIDAȚILOR

 

Numele și prenumele candidatului la concurs Punctaj final la concurs Locul Informații suplimentare în caz de egalitate de puncte
       

 

       

 

 

 

Semnătura Secretarului Comisiei               ________________________