Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu”

Deciziile consiliului local

                                                                              D E C I Z I E  nr.        3/3                                         

                                                                                din 20 iunie 2019

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii

Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu”

 În temeiul art.6 alin.(1) pct.d), art.7 alin.(2) pct.a), pct.c), art.10 al Legii nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; conform Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în baza art. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se aproba Regulamentul privind  activitatea Comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunală Chetrosu”  (se anexează).

2.Se pune în seama secretarului consiliului local E.Diacioc aducerea Regulamentului la cunoştinţa angajaţilor ÎM “GC Chetrosu” în termen de 30 zile de la data aprobării.

3.Controlul privind executarea prezentei decizii  se pune în seama  primarului Leonid Zalevschi.

 

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

 

 

Anexa

la Decizia nr.3/3 din 20.06.2019

REGULAMENT

privind activitatea Comisiei de cenzori

a Întreprinderii Municipale „Gospodăria comunala Chetrosu”

 I.Constituirea Comisiei de cenzori

 1. Regulamentul comisiei de cenzori al Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” (în continuare – Regulament) este întocmit în conformitate cu Legea RM privind administrația publică locală, precum și în baza Statutului Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală Chetrosu” (în continuare – Întreprindere).
 2. Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către Fondator și exercită controlul activității economico-financiare a Întreprinderii.
 3. Membru al comisiei de cenzori poate fi orice persoană fizică, inclusiv reprezentanții Fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai autorităților administrației publice centrale, care corespund următoarelor cerințe:
 4. a) maturitate;
 5. b) capacitate;
 6. c) calificare în domeniul evidenței contabile, finanțelor, economiei și jurisprudenței;
 7. d) lipsa condamnării pentru infracțiune în privința patrimoniului;
 8. e) lipsa antecedentelor penale nestinse.
 9. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:
 10. a) conducătorul autorităţii publice locale;
  b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
  c) administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii municipale;
  d) membrul consiliului de administrare;
  e) persoana condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.
 11. f) alte persoane, dacă statutul Întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
 12. Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.
 13. Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de 2 ani.
 14. Componența comisiei de cenzori va fi constituită din 5 persoane. Membrul Comisiei desemnat de către fondator va fi preşedintele Comisiei de planificare finanţe şi buget.

8.Prima şedinţă a Comisiei de cenzori va fi convocată în cel mult 30 zile calendaristice de la data constituirii Comisiei. La prima şedinţă se aleg dintre membrii acesteia preşedintele şi secretarul comisiei.

 II.Funcţionarea Comisiei de cenzori

 1. Comisia este independentă în activitatea sa şi se subordonează consiliului local Chetrosu, căruia îi prezintă raportul despre activitatea desfăşurată şi rezultatele controalelor efectuate.

10.Comisia de cenzori a Întreprinderii exercită semestrial controlul activității economico-financiare a acesteia.

11.Atribuţiile Comisiei de cenzori:

 1. a) verifică periodic modul în care este gestionat patrimoniul Întreprinderii;
 2. b) verifică, în mod planificat sau pe neaşteptate, modul în care este ţinut registrul de casă şi sunt gestionate resursele băneşti ale Întreprinderii;
 3. c) verifică periodic modul în care sunt gestionate creanţele Întreprinderii precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei;
 4. d) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţei contabile de către personalul Întreprinderii, existenţa politicilor contabile aplicabile pentru anul respectiv, precum şi modul de actualizare a normelor şi procedurilor interne cu cadrul normativ;
 5. e) alte atribuţii prevăzute în Lege şi Statut.
 6. Comisia de cenzori a Întreprinderii examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.
 7. Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea consiliului comunal Chetrosu, a administratorului sau a Consiliului de administrație efectuează controale inopinate ale activității Întreprinderii Municipale.
 8. Comisia de cenzori efectuează controale planificate ale activităţii Întreprinderii nu mai puţin de o dată în an şi controale extraordinare la solicitarea consiliului comunal, managerului Întreprinderii, precum şi din iniţiativă proprie.
 9. În urma controlului anual obligatoriu al activităţii financiar-administrative a Întreprinderii, Comisia întocmeşte raportul anual, care este prezentat pentru audiere şi aprobare consiliului local.
 10. În activitatea sa Comisia de cenzori nu poate interveni în activitatea operaţională a Întreprinderii, limita independenţa Întreprinderii, influenţa organele de conducere ale Întreprinderii în timpul exercitării funcţiilor lor.
 11. Organele de conducere ale Întreprinderii sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, precum şi să ofere explicaţii.
 12. Drepturile Comisiei de cenzori:
 13. a) de a primi de la organele de conducere ale Întreprinderii toate documentele solicitate, necesare pentru activitatea ei şi materialele, examinarea cărora corespunde obiectului controlului efectuat de Comisie. Documentele menţionate urmează să fie prezentate Comisiei în prima zi în cazul controlului planificat, sau în cazul controlului extraordinar, în ziua următoare după prezentarea solicitării;
 14. b) de a solicita de la organele de conducere ale Întreprinderii şi personalul Întreprinderii explicaţii privind obiectul controlului efectuat de Comisie;
 15. c) preşedintele Comisiei sau, după caz, un membru al Comisiei, dispune de dreptul de a participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului local Chetrosu.
 16. Responsabilităţile Comisiei de cenzori:
 17. a) de a evalua activitatea şi funcţionarea sistemului de control intern a Întreprinderii în vederea asigurării respectării legii şi reglementărilor interne aplicabile;
 18. b) de a examina rapoartele de control ale auditului intern şi extern, inclusiv recomandările acestuia şi modalităţile de implementare ale lor;
 19. c) de a conlucra cu auditorii externi;
 20. d) de a determina securitatea şi corectitudinea informaţiei prezentate organelor de conducere a Întreprinderii şi utilizatorilor externi;
 21. e) de a elabora avize pentru conducere în vederea selectării auditului extern.
 22. Membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat.
 23. Membrii Comisiei poartă răspundere dacă:
 24. a) au ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a Întreprinderii, altă informaţie pe care au primit-o în conformitate cu Legea şi alte acte legislative;
 25. b) au difuzat intenţionat informaţie neveridică despre activitatea economico-financiară a Întreprinderii.

 

III.Regulile de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori

 1. Cu 5 zile înainte de data şedinţei, secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia Preşedintele Comisiei, transmite prin email tuturor membrilor Comisiei ordinea de zi a şedinţei. Propunerile membrilor Comisiei privind completarea ordinii de zi a şedinţei se iau în consideraţie de Preşedintele Comisiei, iar în caz de necesitate se pun la vot.
 2. Comunicarea dintre membrii Comisiei, precum şi dintre Comisie şi terţi se efectuează prin intermediul Secretarului Comisiei. În lipsa Secretarului Comisiei, comunicarea se efectuează prin intermediul Preşedintelui Comisiei.
 3. Şedinţele se desfăşoară la sediul Întreprinderii, de regulă, în mod închis.
 4. Comisia este în drept să declare şedinţa închisă, motivînd în acest sens hotărîrea sa.
 5. Şedinţa Comisiei este deliberativă, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
 6. Preşedintele Comisiei organizează activitatea curentă a Comisiei, prezintă şi semnează documentele emise din numele ei.
 7. În perioada dintre şedinţe, preşedintele Comisiei repartizează membrilor Comisiei sarcini spre executare, reieşind din principiul imparţialităţii, repartizării echilibrate şi ţinînd cont de competenţa, abilităţile, aportul şi agenda membrilor Comisiei.
 8. În caz de necesitate, la şedinţele Comisiei pot fi invitaţi specialişti pentru a se expune asupra întrebărilor din ordinea de zi.
 9. Şedinţele Comisiei sunt prezidate de Preşedintele Comisiei, iar în caz de lipsă a acestuia, de persoana desemnată de Preşedintele Comisiei.
 10. Pentru fiecare şedinţă sau activitate a Comisiei se întocmeşte un proces-verbal de către Secretarul Comisiei, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată de preşedintele Comisie, în decurs de 10 zile de la data şedinţei.

Procesul-verbal se prezintă la şedinţa următoare a consiliului local Chetrosu.

 1. În procesul-verbal se indică obligatoriu:
 2. a) data ţinerii şedinţei ori efectuării activităţii;
 3. b) numele, prenumele membrilor prezenţi;
 4. c) şedinţa este sau nu deliberativă;
 5. d) ordinea de zi şi/ sau activitatea efectuată de membrii Comisiei;
 6. e) rezultatul votului exprimat;
 7. f) hotărîrea adoptată;
 8. g) semnatarii procesului-verbal.
 9. Procesele-verbale se semnează de către Preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, iar în lipsa ultimului de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă. Evidenţa şi păstrarea proceselor-verbale este obligaţia Secretarului Comisiei, iar în lipsa acestuia a Preşedintelui Comisiei.
 10. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin vot deschis, manifestat prin ridicarea mâinii.
 11. Hotărîrile se semnează de preşedintele Comisiei şi Secretarul Comisiei, în cazul prezenţei ultimului.
 12. Semnătura persoanelor responsabile se aplică pe fiecare pagină atît a procesuluiverbal, cît şi a hotărîrilor Comisiei (cînd acestea nu sînt încorporate în procesele verbale).
 13. Rapoartele Comisiei sunt valabile dacă sunt semnate de toţi membrii Comisiei participanţi la control.
 14. Membrii Comisiei care au opinie aparte privind unele prevederi şi concluzii, urmează sa o expună în document separat anexat la raportul/ procesul-verbal respectiv.
 15. În rapoartele Comisiei trebuie să fie reflectate:
 16. a) numele şi prenumele membrilor Comisiei, care au participat la control;
 17. b) motivele şi scopurile controlului;
 18. c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 19. d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi situaţiile financiare;
 20. e) aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii situaţiilor financiare cu cerinţele legislaţiei;
 21. f) informaţia despre faptele de încălcare a cerinţelor legislaţiei de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Întreprinderii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 22. g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului;
 23. h) anexe;
 24. i) alte date.
 25. Rapoartele emise de Comisie sunt prezentate Consiliului comunal Chetrosu cu scopul de a lua cunoştinţă şi a asigura îmbunătăţirea sistemelor de control intern, precum şi eliminării deficienţelor identificate.
 26. Rapoartele întocmite la cererea unor terţe persoane se prezintă solicitanţilor cît şi organelor de conducere Întreprinderii.
 27. Raportul anual este prezentat pentru audiere şi adoptare consiliului comunal Chetrosu.
 28. Documentele Comisiei de cenzori, şi anume: hotărîrile, procesele verbale, rapoartele întocmite în urma verificărilor efectuate, recomandările prezentate organelor de conducere a Întreprinderii, precum şi registrul proceselor verbale, se păstrează la sediul Întreprinderii, ele putînd fi consultate de cei interesaţi, cu aprobarea Preşedintelui Comisiei.

 

 1. Dispoziţii finale
 2. Fondurile necesare funcţionării Comisiei de cenzori (cheltuieli de transport, cazare, diurnele cenzorilor, alte cheltuieli necesare pentru funcţionarea tehnică materială a activităţii Comisiei) vor fi suportate de Întreprindere, potrivit devizului aprobat.
 3. Comisia de Cenzori va revizui cel puţin o dată în an prezentul Regulament şi va înainta către consiliul local, dacă e cazul, propuneri de ajustare la cadrul normativ în vigoare sau alinierii la cele mai bune practici.

46.Prezentelul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către consiliul comunal Chetrosu.

 

Secretar                                                      E.Diacioc