Cu privire la amplasarea unui Monument de Comemorare şi amenajarea scuarului

Deciziile consiliului local

  D E C I Z I E  nr.        3/5                                         

                                                                      din 20 iunie 2019

Cu privire la amplasarea unui Monument

 de Comemorare şi amenajarea scuarului

 În scopul creării condiţiilor pentru promovarea valorilor naţionale prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţiul public, având în vedere necesitatea instalării  unui monument pentru comemorarea locuitorilor satului Chetrosu decedaţi în diferite conflicte şi avizul comisiei de specialitate, conform prevederilor art.47 alin.(2) din Codul Funciar al R.Moldova; art.14 alin.(2) pct.a) al Legii nr.192 din 30.09.2011 monumentelor de for public; în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; conform art.14 alin.(3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se permite Asociației Obștești a băştinaşilor şi locuitorilor satului Chetrosu, r-l Anenii Noi „Împreună pentru Chetrosu” amplasarea și edificarea unui monument de comemorare a locuitorilor s.Chetrosu decedați în diferite conflicte cu amenajarea unui scuar pe terenul  proprietate publică a UAT Chetrosu, cu suprafața de 0,3310 ha în apropiere de Biserica „Sf.M.Mc.Dimitrie” din s.Chetrosu (conform schemei anexate).

2.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc

 

Anexa la proiect de decizie nr.5