Cu privire la amplasarea panourilor informative

Deciziile consiliului local

                                                                         D E C I Z I E  nr.        3/16                                       

                                                                            din 20 iunie 2019

          Cu privire la amplasarea panourilor informative

 În scopul informării locuitorilor comunei şi sporirii transparenţei în procesul decizional, asigurarea informării multilaterale asupra procesului decizional, având în vedere avizul comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art.7, art.11 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, al Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, conform Legii 100 din 22.12.2017  cu privire la actele normative, art.14 alin.(2), lit.z1), alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu

                                                                    D E C I D E:

1.Se amplasează 6 panouri informative pe teritoril comunei Chetrosu, după cum urmează          (conform schemei anexate):

-În regiunea Chetrosu-Bîc: lângă magazinul alimentar de la intersecţia traseului naţional R2 cu   drumul spre s.Mereni;

în apropierea cu punctul comercial prprietate E.Coţofan;

-în regiunea Chetrosu –Neamţ: în ograda Oficiului Medicilor de Familie;

la staţia auto din preajma primăriei;

-în s.Todireşti : în ograda Oficiului Medicilor de Familie;

în ograda gimnaziului.

2.Se amplasează 5 panouri informative în cadrul proiectului „Aleea siguranţei” adiacent parcului din preajma primăriei, s.Chetrosu.

3.Controlul asupra executării deciziei se pune în seama dlui L.Zalevschi, primar.

 

Preşedintele şedinţei consiliului  ________________Liliana Prodan                            

CONTRASEMNAT:

Secretar al consiliului                  ________________Elena Diacioc