Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.72

                                                                                 din 15 iulie 2019

 

Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Având în vedere cererea depusă de dna XXXXXXXXX privind eliberarea din funcţia de îngrijitoare de încăperi la primăria com. Chetrosu,  în temeiul prevederilor   art.85 al Codului Muncii  al RM,  art.29, 32 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală,  primarul  comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se desface contractul individual de muncă nr.37 din 17.01.2018.

2.Se eliberează dna XXXXXXXXXX din funcţia de  îngrijitoare de încăperi la primăria com. Chetrosu  de la 16 iulie  2019, din proprie iniţiativă.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul final,  cu eliberarea lui în termen şi integral.

4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI